PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. d. sprendimu Nr.

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RŪDIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI


I. BENDROJI DALIS


1. Viešoji įstaiga Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste įstaiga) yra
savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekenti įstaiga, teikianti asmens sveikatos
priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės
aktais, šiais įstatais. Viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek neprieštarauja Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymui.
3. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose, savo antspaudą.
4. Įstaigos steigėjas-Trakų rajono savivaldybė.
5. Įstaigos buveinė - Trakų g. 28, LT-4600 Rūdiškės, Trakų rajonas.
6. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu.
Steigėjas pagal įstaigos prievoles atsako tik ta suma, kurią įnešė į įstaigos turtą. Įstaiga neatsako už
steigėjo įsipareigojimus.
7. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
8. Įstaigos veikla neterminuota
9. Įstaigos steigėjas savo kompetencijos sprendimus priima ir įformina įsakymu.

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS


Įstaiga – ne pelno siekianti organizacija, siekianti gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.
Pagrindiniai Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams. Šios paslaugos teikiamos pacientų namuose, viešose vietose, darbovietėse ir kt.
Įstaiga gali
10.stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
11. naudoti įstaigos lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
12. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla.
Įstaiga privalo:
13. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;
14. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;
15.teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje;
16. naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Medicinos gaminių registrą, kurio nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministras;
17. pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles, kitą medicininę
dokumentaciją bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
18. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento
sveikatai teikiant paslaugas;
18.1 saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas sutinka skelbti informaciją apie jo sveikatą;
19.informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, įstaigos steigėją apie įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;
20. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę į tokias paslaugas;
21. Įstaiga vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją
valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
22. Informuoti Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybą
apie pastebėtus ar įtartus smurto atvejus prieš vaikus.
23. Įstaiga turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams
bei kitiems teisės aktams.

III. VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

21. Įstaigos valdymo organas yra administracija. Ji organizuoja ir valdo įstaigos veiklą.
22. Įstaigoje turi būti administracijos, vadovas ir vyriausiasis buhalteris. Šių pareigų negali eiti tas pats asmuo bei asmenys, susiję giminystės ar svainystės ryšiais (tėvai, įtėviaiį sutuoktiniai, broliai, seserys, vaikai, taip pat sutuoktinio broliai, seserys, tėvai ir vaikai).
23. Administracijai vadovauja direktorius, kuris į darbą priimamas viešo konkurso būdu
24. Direktoriumi negali būti asmuo, vyresnis kaip 65 metų amžiaus, jo kvalifikacija turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
25. Direktoriaus teisės ir pareigos:
25.1. nustatyti darbuotojų etatus, sudaryti darbo sutartis bei jas nutraukti;
25.2. suderinus su steigėju, nustatyti įstaigos vidinę struktūrą;
25.3. rengti padalinių ir filialų vadovų atestaciją;
25.4. tvirtinti įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas ir pareiginius nuostatus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
25.5. kreiptis į steigėją dėl neefektyviai dirbančių įstaigos, įstaigos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;
25.6. suderinus su įstaigos stebėtojų taryba, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant steigėjo patvirtinto darbo užmokesčio fondo;
25.7. atsakyti už perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto tinkamą
naudoj imą ir išsaugojimą;
25.8. įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis vykdyti direktoriaus
kompetencijos funkcijas;
25.9. atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;
25.10. gavus steigėjo raštišką sutikimą pasirašyti sutartis dėl įstaigos ilgalaikick turto
pardavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų subjektų
prievolių vykdymo;
25.11. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams,
kitiems teisės aktams.
26. Buhalterinę apskaitą įstaigoje tvarko vyriausiasis buhalteris. Vyriausiojo buhalterio
funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.
27. Įstaiga privalo turėti: stebėtojų tarybą, gydymo tarybą, slaugos tarybą.
28. Įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams
įstaigos veiklos viešumui užtikrinti.
29. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų įstaigos steigėjo bendru sprendimu paskirtų
atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto tarybos nario; vieno
savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaiga, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir įstaigos
sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto atstovo. Jei įstaigoje nėra veikiančios
profsąjungos į stebėtojų tarybą deleguojamas įstaigos visuotinio susirinkimo išrinktas atstovas.
30. Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių įstaigos administracijoje, Valstybinėje
ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.
31. Stebėtojų tarybos teisės ir pareigos:
31.1. analizuoti įstaigos administracijos veiklą;
31.2. išklausyti įstaigos administracijos parengtą metinės veiklos ataskaitą;
31.3. stebėtojo teisėmis dalyvauti įstaigos administracijos organizuotame konkurse
padalinių bei filialų vadovų pareigoms ir pareikšti savo nuomonę steigėjui;
31.4. turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų stebėtojų tarybos darbo nuostatuose ir
neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
32. Stebėtojų tarybos narių teises ir pareigas, paskyrimo ir atšaukimo tvarką bei darbo
apmokėjimo sąlygas nustato stebėtojų tarybos darbo nuostatai, kuriuos tvirtina steigėjas.
33. Stebėtojų tarybos susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Stebėtojų
tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos sprendimai yra teisėti, jei juos priimant dalyvauja
daugiau kaip pusė jos narių.
34. Įstaigos gydymo taryba sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų gydytojų. Gydymo
tarybai pirmininkauja įstaigos direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.
35. Įstaigos gydymo taryba':
35.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
35.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;
35.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus;
35.4. siūlo įstaigos vadovui sudaryti įstaigoje gydytų pacientų mirčių, epidemiologijos
klausimų nagrinėjimo ir kitas su asmens sveikatos priežiūra susijusias komisijas.
36. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio
pasiūlymus įstaigos administracijai. Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo
taryba jį gali pateikti steigėjui.
37. Įstaigos slaugos taryba sudaroma iš įstaigos padalinių slaugos specialistų. Slaugos
tarybai pirmininkauja direktorius arba jo įgaliotas administracijos darbuotojas.
38. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus,
svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai.
Jei administracija su pasiūlymu nesutinka, slaugos taryba jį gali teikti steigėjui.
39. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina įstaigos direktorius. Gydymo
tarybos ir slaugos tarybos nuostatai nustato šių tarybų sudarymą, teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo, darbo apmokėjimo sąlygas bei atsakomybę.

IV. ĮSTAIGOS MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

40. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kuri kontroliuoja, kaip laikomasi
medicinos etikos reikalavimų (medicinos etikos komisijos sudarymą ir veikloj tvarką nustatę Jj>s
nuostatai, kurie turi atitikti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus medicinos etikos komisijos
pavyzdinių nuostatų reikalavimus).

V. ĮSTAIGOS ĮSTATŲ PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS

41. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstaigos įstatus turi įstaigos administracija, jos
patariamieji valdymo organai ir steigėjas. Pakeistus ir papildytus įstatus tvirtina steigėjas.
42. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų teisinio perregistravimo įstatymų
nustatyta tvarka.

VI. ĮSTAIGOS PADALINIŲ VADOVŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ

43. Įstaigos padalinių vadovai į darbą priimami viešojo konkurso būdu Viešąjį konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas turi teisę
organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.
44. Įstaigos padalinių vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

VII. ĮSTAIGOS PADALINIAI

45. Įstaiga gali turėti filialų. Filialas yra įstaigos padalinys, turintis atskirą buveinę bei administraciją. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia įstaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal įstaigos įstatus ir jos administracijos vadovo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose. Filialų skaičius neribojamas. Filialo turtas yra apskaitomas įstaigos finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje. Filialas gali turėti subsąskaitą.
Jis registruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka. Apie filialo veiklą jų vadovai atsiskaito įstaigos administracijos vadovui ir kitiems patariamiesiems valdymo organams įstaigos įstatais nustatyta tvarka.

VIII. ĮSTAIGOS TURTAS IR LĖŠOS

46. Įstaigos lėšų šaltiniai:
46.1.privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis ar savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;
46.2. steigėjo skirtos lėšos;
46.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
46.4. valstybės ir savivaldybių sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
46.5. valstybės investicinių programų lėšos;
46.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
46.7. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų pagal sutartis už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
46.8. lėšos, gaunamos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
46.9. skolintos lėšos;
46.10. pajamos už parduotą ar išnuomotą Įstaigos turtą;
46.11. kitos teisėtai įgytos lėšos.
47. Įstaiga turi teisę gauti valstybės ir Trakų savivaldybės biudžeto lėšų paslaugoms teikti pagal sveikatos priežiūros sutartis su Sveikatos apsaugos ministerija, apskrities viršininko administracija, Trakų savivaldybe.
48. Įstaigos nepaprastosios išlaidos gali būti finansuojamos iš valstybės ir Trakų savivaldybės biudžeto, valstybės investicijų programų.
49. Kiekvienais metais Įstaiga sudaro iš valstybės ir Trakų savivaldybės biudžeto, privalomojo sveikatos draudimo bei valstybės ir Trakų savivaldybės sveikatos fondų gaunamų lėšų išlaidų sąmatą. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja šias lėšas teikiantys subjektai.
50. Lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą, Įstaiga naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu Įstatuose numatytai veiklai. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės ir savivaldybių, laikomos atskiroje Įstaigos lėšų sąskaitoje.
51. Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
51.2. Įstaigos Įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti;
51.3. įstatymų numatytiems biudžeto mokesčiams;
51.4. Įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
51.5. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
51.6. patalpų remontui;
51.7. Įstaigos darbuotojų kultūrinėms ir socialinėms reikmėms;
51.8. premijoms ir materialinei pagalbai nelaimės atveju.
52. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiais Įstatais numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.
53. Įstaigos finansinės veiklos kontrolę atlieka visuotinio dalininkų susirinkimo pasirinkta audito įmonė arba auditorius.
54. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti Įstaigos veiklą.
55. Įstaigos vadovas valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijų reikalavimu privalo pateikti jiems Įstaigos dokumentus bei informaciją.
56. Įstaigos teikiamų paslaugų valstybinę kontrolę atlieka Sveikatos priežiūros įstaigų ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.

IX ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

57. Įstaiga gali būti reorganizuota, pertvarkyta ir likviduota Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

X ĮSTAIGOS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA. ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

58. Informacija apie Įstaigos veiklą visuomenei pateikiama Įstaigos buveinėje visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyta tvarka. Ši informacija taip pat skelbiama Įstaigos internetiniame tinklalapyje.
64. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais pranešimai ir skelbimai, kuriuose pateikiama Įstaigos vieša informacija, skelbiami dienraštyje. Už Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir šių Įstatų nustatytos informacijos viešą paskelbimą yra atsakingas įstaigos vadovas.
65. Dalininkui raštu pareikalavus, Įstaiga ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybę susipažinti ir/ar pateikti kopijas šių dokumentų: Įstaigos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Įstaigos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, dalininkų sąrašų, kitų Įstaigos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.
66. Susipažinti su visais Įstaigos dokumentais turi teisę dalininkas arba dalininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip ˝ Įstaigos turto dalį ir pateikia Įstaigos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties.
67. Už dokumentų ir informacijos pateikimą reikiamu laiku dalininkams atsako įstaigos vadovas. Visi dokumentai ir informacija siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniškai pasirašytinai.
68. Dalininkas, kreipdamasis į Įstaigą dėl Įstaigos dokumentų ir/ar kitos informacijos, privalo atlyginti šių dokumentų ir/ar informacijos pateikimo sąnaudas.
69. Pranešimas apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas šių Įstatų 65 punkte nurodytame dienraštyje arba įteiktas kiekvienam dalininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį dalininkų susirinkimą dalininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki šio visuotinio dalininkų susirinkimo dienos. Visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant jo sušaukimo terminų, jeigu visi dalininkai su tuo raštiškai sutinka.
70. Jei visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie šaukiamą susirinkimą, buvo pakeista, apie jos pasikeitimus dalininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu, kaip apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio darbininkų susirinkimo.
71. Dalininkai turi teisę Įstaigos buveinėje susipažinti su Įstaigos turimais dokumentais, susijusiais su dalininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus bei visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorių pateiktą paraišką. Jeigu dalininkas raštu pageidauja, Įstaigos vadovas ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus dalininkų susirinkimo sprendimų projektus įteikia dalininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.
72. Bendrieji balsavimo biuleteniai to raštu pareikalavusiems dalininkams išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniškai pasirašytinai ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) dienų iki visuotinio dalininkų susirinkimo.
73. Atsisakymą pateikti dokumentus Įstaiga turi įforminti raštu, jeigu dalininkas to reikalauja. Ginčus dėl dalininkų teisės į informaciją sprendžia teismas.

XI ĮSTAIGOS ĮSTATŲ KEITIMAS

74. Įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi dalininkas, įstaigos vadovas.
75. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktorė                                  Snieguolė Juknienė